2019-09-04

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

         Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach zwany dalej „Regulaminem”, określa jej szczegółową organizację  wewnętrzną,
a w szczególności:

 

         1) zasady kierowania;

         2) strukturę organizacyjną;

3) zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

 

§ 2

         Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1)  Powiatowym Inspektorze Sanitarnym – należy przez to rozumieć Państwowego

     Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach;

2)  Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego – należy przez to rozumieć Zastępcę

     Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach;

3)  Powiatowej Stacji – należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarno-

     Epidemiologiczną w Katowicach;

4)  Katowickiej Powiatowej Stacji – należy przez to rozumieć Katowicką Powiatową Stację

     Sanitarno-Epidemiologiczną jako zakład leczniczy Powiatowej Stacji  w rozumieniu art. 2

     ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r.

     poz. 1638 z późn.zm.);

5) ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
     14 marca 1985 r. o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1261);

Rozdział 2

Zasady kierowania

§ 3

       

 1.  Powiatowa Stacja jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który

              jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

 

   2.  Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania przy pomocy:

 

                 1)  Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest jednocześnie Zastępcą

                      Dyrektora Powiatowej Stacji.;

  2)  Głównego Księgowego;

                 3)  Kierowników komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych

                      stanowiskach pracy.

 

3.  Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Powiatowej Stacji w sposób

     zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

   4.  W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastępuje go Zastępca

        Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który przejmuje zadania i kompetencje

        Powiatowego Inspektora Sanitarnego w pełnym zakresie.

5.  W przypadku nieobecności zarówno Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jaki i jego

      Zastępcy, zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Sanitarnego wykonuje

      upoważniony pracownik Powiatowej Stacji, w zakresie określonym w upoważnieniu.

6.  Powiatowa Stacja wykonuje swoje zadania za pomocą zakładu leczniczego w rozumieniu

     art. 2, ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności leczniczej, które nosi nazwę Katowicka Powiatowa

     Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

   7.  Powiatowa Stacja może prowadzić działalność wykraczającą poza działalność podstawową

        polegającą na świadczeniu usług w zakresie profilaktyki zdrowia, a rodzaj usług

        i wysokość opłat pobieranych z tego tytułu określa zarządzenie Dyrektora.

 

§  4

       Do zadań i kompetencji Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy:

 

  1)   sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Powiatową Stację,

        określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w przepisach odrębnych,

        a także zapewnienie współdziałania z jednostkami administracji publicznej i innymi

        podmiotami;

   2) pełnienie w stosunku do pracowników Powiatowej Stacji funkcji pracodawcy
         w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r.,      

          poz. 1666, z późn. zm.);

   3)  kształtowanie i realizacja polityki kadrowej;

   4)  ustanawianie polityki jakości i jej celów;

5) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień, a także innych dokumentów
      w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;

   6)  rozpatrywanie skarg i wniosków;

   7)  udzielanie pracownikom Powiatowej Stacji upoważnień do:

 1. wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz do podpisywania korespondencji w ustalonym zakresie;
 2. wykonywania czynności kontrolnych i do nakładania mandatów karnych.

   8)  udzielanie pracownikom Powiatowej Stacji pełnomocnictw do dokonywania określonych

        czynności prawnych;

 9)  wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i komunikatów;

 10)  sprawowanie nadzoru nad sporządzeniem planu zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej

     Stacji oraz sprawozdania z jego realizacji;

11)  zatwierdzanie rocznych planów szkoleń oraz prowadzenie narad i szkoleń kadry

       kierowniczej;

12)  zawieranie porozumień z innymi organami administracji publicznej;

13)  zawieranie umów cywilno-prawnych; 

14) dysponowanie środkami budżetowymi, przestrzeganie przepisów z zakresu zamówień

       publicznych i finansów publicznych;

15)  sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych;

16)  kierowanie realizacją zadań obronnych;

17) sprawowanie funkcji administratora danych osobowych dla zbiorów przetwarzanych
        w Powiatowej Stacji;

18)  zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji.

 

§ 5

    

 Do zadań i kompetencji Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy:

 

   1)  zastępowanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w czasie jego nieobecności;

2)  wykonywanie obowiązków pracodawcy w czasie nieobecnościPowiatowego Inspektora

     Sanitarnego;  

3)  sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez bezpośrednio mu

     podległe komórki organizacyjne;

  4)  wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie upoważnienia

       udzielonego przez  Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

  5)  przedkładanie Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wniosków w sprawach kadrowych,

       dotyczących pracowników zatrudnionych w bezpośrednio mu podległych komórkach

       organizacyjnych;

6)  reprezentowanie Powiatowej Stacji na zewnątrz podczas nieobecności Powiatowego

     Inspektora Sanitarnego;

   7)  opracowywanie na podstawie informacji przedkładanych przez kierowników komórek

        organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy:

 1. stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanego terenu;
 2. planu zasadniczych przedsięwzięć i sprawozdania z jego wykonania;
 3. zbiorczych sprawozdań i analiz z działalności Powiatowej Stacji;

8)  sprawowanie nadzoru nad opracowywaniemprojektu statutu i regulaminu Powiatowej

     Stacji;

   9) monitorowanie polityki jakości i jej celów;

10)  realizowanie kontroli zarządczej;

11)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

§  6

         Pracą komórek organizacyjnych, kierują kierownicy dozadań których należy

         w szczególności:

1)  kierowanie działalnością podległych im komórek organizacyjnych;

2)  zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych;

3)  ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową i terminową realizację zadań

     przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;

4)  wstępne akceptowanie sposobu załatwienia sprawy, w szczególności projektów

      rozstrzygnięć oraz innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym
      i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

5)  identyfikacja potrzeb szkoleniowych w podległych komórkach organizacyjnych,
      sporządzanie propozycji do planów szkoleń oraz prowadzenie szkoleń podległych

      pracowników;

6)   wnioskowanie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawach pracowników

      zatrudnionych w podległych komórkach organizacyjnych dotyczących:

 1. nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy;
 2. awansowania, wyróżniania, karania;
 3. szkolenia i wyjazdów służbowych;
 4. udzielania urlopów.

7)   sporządzanie projektów zakresów czynności dla podległych pracowników;

8)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników, dyscypliny pracy,

      właściwego wykorzystania czasu pracy i wykonywania obowiązków;

9)  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

10)   opracowywanie planów zasadniczych przedsięwzięć oraz sprawozdań z działalności

     kierowanej komórki organizacyjnej;

11) współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w realizacji zadań
        w sprawach wymagających kompleksowego rozwiązania;

12) przeprowadzanie kontroli w obiektach w ramach sprawowanego zapobiegawczego
        i bieżącego nadzoru sanitarnego;

13) realizowanie ustanowionej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego polityki jakości
        i jej celów;

14)  realizowanie celów i zadań wynikających z kontroli zarządczej;

15)  sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych na zasadach określonych

    w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna

 

§ 7

      1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 

 1. Oddział Nadzoru Sanitarnego, w tym:
  1. Sekcja Epidemiologii;
  2. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
  3. Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska;
  4. Sekcja Higieny Pracy;
  5. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
  6. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w tym:
  1. Sekcja Ekonomiczna;
  2. Sekcja Administracyjna.
 3. Sekcja Oświaty Zdrowotnej;
 4. Samodzielne Stanowiska Pracy:
  1. Radcy Prawnego;
  2. Głównego Księgowego;
  3. do Spraw Pracowniczych i Szkoleń;
   1. Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy orazOchrony Przeciwpożarowej;
 5. Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
 6. Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

2.   W skład Katowickiej Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

         1) Oddział Nadzoru Sanitarnego,

         2) Sekcja do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

3.  Schemat struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji stanowi załącznik Nr 1

     do Regulaminu.

4. Schemat struktury organizacyjnej Katowickiej Powiatowej Stacji stanowi załącznik Nr 2

     do Regulaminu.

5. Wykaz symboli komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Powiatowej Stacji stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.

6.  Działalnością wyszczególnionych komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy, z tym,że Oddziałem Ekonomicznym i Administracyjnym kieruje Główny Księgowy.

 

Rozdział 4

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

i osób na samodzielnych stanowiskach pracy

 

§ 8

 

         Do zadań pracowników Oddziału Nadzoru Sanitarnego należy:

 

   1)   w zakresie Sekcji Epidemiologii:

   a)  koordynacja działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń i chorób

        zakaźnych u ludzi, w tym zakażeń szpitalnych oraz ustalenie priorytetów działań

        Państwowej Inspekcji Sanitarnej w miastach Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie

        w  zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych;

   b) prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością przez lekarzy podejrzeń zachorowań
       i zachorowań na choroby zakaźne oraz dodatnich wyników badań w kierunku

       biologicznych czynników chorobotwórczych przez kierowników laboratoriów;

c) klasyfikacja i rejestracja zgłoszonych przez lekarzy chorób zakaźnych w oparciu
    o definicję chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, a przypadku braku

     takowych definicji, w oparciu o kod ICD-10 i dane z wywiadu epidemiologicznego;

d) prowadzenie rejestru: chorób zakaźnych, dodatnich wyników laboratoryjnych
     i nosicieli niektórych czynników wywołujących choroby zakaźne;

e) prowadzenie nadzoru nad postępowaniem przeciwepidemicznym w miejscu pobytu osób,

    u których podejrzewa się lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną, w  ogniskach chorób

    zakaźnych  oraz  prowadzenie  dochodzeń  i  wywiadów  epidemiologicznych  (zgodnie z

    obowiązującymi regulacjami prawnymi);

f) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych w oparciu o dostępne dokumenty;

g) sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych przewidzianych

    obowiązującym programem szczepień ochronnych na dany rok oraz dokumentacją

    szczepień;

h) prowadzenie magazynu szczepionek oraz obowiązującej dokumentacji;

i) nadzór nad dystrybucją, transportem, przechowywaniem i zużyciem szczepionek;

j) nadzór nad zgłaszalnością oraz prowadzenie rejestru niepożądanych odczynów

    poszczepiennych;

k) sporządzanie wymaganych analiz, meldunków, raportów i sprawozdań;

l)  prowadzenie nadzoru nad raportowaniem przez szpitale występowania zakażeń

    szpitalnych,  drobnoustrojów alarmowych i ognisk epidemicznych;

m) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,

     mających na celu wykrywanie zakażeń i chorób zakaźnych;

n) przeprowadzanie kontroli  podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz innych

    osób nie udzielających świadczeń zdrowotnych, podejmujących czynności, w trakcie
    których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, w zakresie zapobiegania

    szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych;;

o) realizowanie powiatowych planów reagowania kryzysowego w zakresie ochrony

    przeciwepidemicznej w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego.

 

2)  w zakresie Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

 

 1.  zatwierdzanie, rejestracja, prowadzenie i aktualizacja ewidencji zakładów produkcji,

    transportu, przechowywania i obrotu żywnością oraz zakładów żywienia zbiorowego;

 1.  bieżący nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania
      i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;
  1.  bieżący nadzór nad jakością zdrowotną żywności;
 2.  bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami

     użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami

    oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;

 1.  bieżący nadzór sanitarny nad suplementami diety wprowadzanymi do obrotu;
 2. pobór prób środków spożywczych, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych

    do  kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych;

 1.  kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy i wywożonej za granicę żywności

    oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

3)  w zakresie Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska:

 

 1. bieżący nadzór sanitarny nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania

            dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, urządzeń do uzdatniania

            wody, wód wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji oraz innych elementów środowiska

            w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;   

 

      b) bieżący nadzór sanitarny nad stanem higienicznym nieruchomości, obiektów
             i urządzeń użyteczności publicznej oraz środków transportu i komunikacji publicznej;

      c)    nadzór sanitarny nad przedsięwzięciami lub działaniami, mogącymi skutkować

             rozprzestrzenianiem chorób, prowadzony w ramach:

         ●   ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

 • ustawy o podmiotach leczniczych,
 • ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i przepisów wykonawczych,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

oraz  przepisów wykonawczych.

 

4)  w zakresie Sekcji Higieny Pracy:

 

 1.  nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie   

powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;

 1.  kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy

w tym w zakresie utrzymywania stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia poniżej wartości dopuszczalnych;

 1.  kontrola przestrzegania przepisów w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin przez

producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby;

     d) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie produktów biobójczych;

     e) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3;

     f) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawowego zakazu wytwarzania,  

     wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;

     g) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie czynników rakotwórczych  i mutagennych

     w środowisku pracy;

     h) nadzór nad warunkami pracy pracowników narażonych na działanie szkodliwych dla  

     zdrowia czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz ochroną zdrowia  

     pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;

     i) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie detergentów;

     j) nadzór nad warunkami pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków  

    cytostatycznych w podmiotach leczniczych;

    k) rozpoznawanie interwencji pracowników na nieprawidłowe warunki higienicznosanitarne w  

    miejscu pracy.

 

5)  w zakresie Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:

 

 a)  bieżący nadzór nad warunkami higieniczno - sanitarnymi

       w    placówkach    oświatowo – wychowawczych,  opiekuńczych oraz  wypoczynku

        i rekreacji dzieci i młodzieży;

 b)  nadzór nad  stanem sanitarnym  żłobków/klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form

      wychowania przedszkolnego;

 c)  nadzór nad  stanem  sanitarnym szkół,  m. in. w zakresie:

●  higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych,

●  warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,

 ●  warunków sanitarnych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

d)  ocena mebli edukacyjnych;

e)  kontrola  realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin;

f)  ocena warunków sanitarnych internatów, domów dziecka oraz placówek  opiekuńczo- 

      wychowawczych lub pomocy społecznej;

g)  nadzór nad  stanem  sanitarnym szkół  wyższych;

h)  ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

6)   w zakresie Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 

 1.  opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  
 2.  uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco

    oddziaływać na środowisko pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

 1.  wydawanie opinii w sprawie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

    i   jego zakresu w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

    środowisko;

 1.  uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów

    budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

 1.  uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;
 2.  przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w trakcie budowy.

 

7)   rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji;

8)   prowadzenie kontroli sanitarnych w ramach działań problemowych, doraźnych oraz

      w związku z rozpatrywaniem interwencji;

9)   prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w administracji;

10)  realizowanie postanowień zawartych w dokumentach systemu jakości;

11)  realizowanie celów i zadań wynikających z kontroli zarządczej.

 

 

§ 9

 

 

Do zadań pracowników Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy:

 

1)  w zakresie Sekcji Ekonomicznej:

 

 1. wykonywanie zadań dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
 2. realizacja operacji budżetowych;
 3. przygotowywanie i dokonywanie wypłat  należności ze stosunku pracy pracowników

         Powiatowej Stacji;

 1. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem ZUS;
 2. prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z podatkiem dochodowym;
 3. prowadzenie kasy;
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych w zakresie zatrudnienia
           i funduszu płac.

 

2)  w zakresie Sekcji Administracyjnej:

 

 1.  przestrzeganie prawidłowej realizacji wydatków zgodnie z przepisami ustawy
         o zamówieniach publicznych;
  1.   zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości poprzez właściwą konserwację
   i remonty instalacji, urządzeń i sprzętów;
  2.   utrzymanie budynku w należytej czystości i porządku;
  3.   prowadzenie archiwum;
  4.   prowadzenie sekretariatu i obsługa kancelaryjna Powiatowej Stacji;
  5.   zapewnienie transportu dla potrzeb Powiatowej Stacji i prowadzenie dokumentacji

     w tym zakresie;

 1.  opracowywanie zapotrzebowania na materiały i wyposażenie wg potrzeb komórek

    organizacyjnych;

 1.  prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i nietrwałych oraz ewidencji wyposażenia;
 2.  pobieranie i wydawanie bloczków mandatowych;
 3.  przeprowadzanie spisu z natury majątku Powiatowej Stacji;
 4.  zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego nieruchomości;
 5.  prowadzenie gospodarki magazynowej.
 6.  zapewnienie sprawnego i wydajnego działania sieci informatycznych: WAN/LAN/WLAN/ VPN;
 7.  administrowanie stroną internetową Powiatowej Stacji;

o) administrowanie lokalną bazą danych;

p) wdrażanie nowych systemów, programów informatycznych oraz występowanie z wnioskami

    o ich usprawnienie;  

q) obsługa poczty elektronicznej;

 r) przeglądy oprogramowania i zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego;

s)zapewnienie poufności i bezpieczeństwa zasobów informatycznych;

 t) okresowa konserwacja sprzętu informatycznego.

 

§ 10

 

 

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej należy:

 

1)  wdrażanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich
      i lokalnych programów prozdrowotnych,

2) udzielanie pomocy metodycznej, merytorycznej i organizacyjnej w prowadzeniu działalności

    prozdrowotnej placówkom nauczania i wychowania oraz  podmiotom leczniczym,

3)  organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
     z realizacją programów edukacyjnych,

4)   prowadzenie poradnictwa metodycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

5)  współpraca w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z jednostkami samorządowymi,

      instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym,

6)  dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych.

 

§ 11

 

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Pracowniczych i Szkoleń należy:

 

1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Powiatowej Stacji;

2) prowadzenie akt osobowych oraz komputerowej bazy danych;

3) sporządzanie analiz, zestawień statystycznych i sprawozdań w zakresie spraw pracowniczych;

4) opracowywanie projektu statutu i regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji oraz wpisu

    do   rejestru podmiotów leczniczych;

5) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

6) prowadzenie rejestru zarządzeń;

7) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;

8) prowadzenie rejestrów i ewidencji spraw pracowniczych;

9) kontrola dyscypliny pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy.

 

 

§ 12

 

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:

 

1) prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) opracowywanie rocznych planów dochodów i wydatków, tabel kalkulacyjnych, analiz oraz

     ich zmian i korekt;

4) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz analiz;

5) realizacja kontroli w zakresie operacji finansowych i gospodarczych zgodnie
    z standardami kontroli zarządczej.

 

 

§ 13

 

 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Radcy Prawnego należy:

 

1) obsługa prawna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie postępowania administracyjnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia;

2) doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji;

3) obsługa prawna Powiatowej Stacji jako  podmiotu leczniczego w zakresie: spraw majątkowych, organizacyjnych i pracowniczych wraz z zastępstwem procesowym,
w trybie wynikającym z przepisów o radcach prawnych;

4) szkolenie w zakresie prawa pracowników Powiatowej Stacji;

5) nadzór nad prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w zakresie grzywien w celu przymuszenia i kosztów egzekucyjnych nałożonych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

6) opiniowanie pod względem formalno-prawnym decyzji, postanowień i umów cywilno-prawnych;

7) sporządzanie opinii prawnych.

 

 

§  14

 

     

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny

      Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy:

 

1) systematyczna kontrola warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów

    bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Powiatowej Stacji;

2) prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, i w pracy

    oraz chorobami zawodowymi pracowników Powiatowej Stacji;

3) organizacja szkoleń  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony

     przeciwpożarowej;

4) prowadzenie oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy Powiatowej Stacji;

5) sporządzanie skierowań dla pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne;

 

 

 

6) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu

    bezpieczeństwa i higieny pracy  i ochrony przeciwpożarowej zawierających propozycje

    przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom

    życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

7) udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planu poprawy warunków bezpieczeństwa
    i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej Powiatowej Stacji.

 

 

§ 15.

 

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych należy:

 

1) wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej w zakresie:

      a. działania obrony cywilnej w Powiatowej Stacji;

      b.  przygotowania do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;

      c.  przygotowania do realizacji zadań obronnych;

2) planowanie i dokumentowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej, zadań obronnych
     i reagowania w sytuacjach kryzysowych;

3) szkolenie  pracowników z zakresu powszechnej obrony ludności;

4) kierowanie całością czynności związanych z gromadzeniem, przechowywaniem
     i konserwacją sprzętu obrony cywilnej będącego na wyposażeniu Powiatowej Stacji;

 5) współdziałanie z administracją samorządową, rządową i innymi instytucjami w sprawach

      dotyczących obrony cywilnej, zadań obronnych i kryzysowych.

 

 

§ 16

 

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 

1) zapewnienie ochrony  informacji niejawnych;

2) zapewnienie ochrony fizycznej dokumentów objętych tajemnicą służbową Powiatowej Stacji;

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych

     informacji;

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

5) opracowywanie planu ochrony dokumentów objętych tajemnicą służbową Powiatowej Stacji

     i nadzorowanie jego realizacji;

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) ocena wiarygodności osób, którym mają być powierzone dokumenty zawierające informacje

     niejawne.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

 

Zmiany Regulaminu  następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.    

 

§ 18

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..