2019-09-06

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - mgr inż. Jacek Tomecki

 

e-mail : nz@psse.katowice.pl

 

ZADANIA SEKCJI:

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego prowadzi działalność w zakresie:

 • opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • wydawania uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdowotnych,
 • wydawania zgód w sprawach określonych w § 87 ust. 3, § 132 ust. 2, § 151 ust. 4, § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),kontroli spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych,
 • uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 • wydawania zaświadczeń dla potrzeb uzyskania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

INFORMACJE:

Zwracając się o odbiór odbiór obiektu należy złożyć :

 • podanie zawierające dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, numer telefonu),
 • projekt budowlany zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach lub  rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych,
 • dokumentację powykonawczą (o ile została sporządzona),
 • oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy (w przypadku gdy wydany został dziennik budowy),
 • pozwolenie na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń lub inny dokument wydany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa.


Podczas kontroli należy przedłożyć do wglądu (w zależności od zakresu wykonanych prac):

 • wynik badania wody - Informacja odnośnie laboratoriów dokonujących badań próbek wody przeznaczonej do spożycia znajduje się na stronie internetowej www.higienawody.wsse.katowice.pl w zakładce "Badanie wody Kontakt"
 • pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej lub opinię kominiarską;
 • protokoły pomiarowe instalacji elektrycznej (w tym skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia podstawowego);
 • protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;
 • atesty, aprobaty techniczne na użyte w trakcie prac materiały.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się