DRUKUJ
2019-09-06

Oświata Zdrowotna

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej - mgr Barbara Kijanka

 

e-mail : oz@psse.katowice.pl

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom poprzez:

  • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych,
  • wdrażanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich
    i lokalnych programów prozdrowotnych,
  • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania i wychowania, zakładom opieki zdrowotnej, a także pomoc w prowadzeniu tej działalności,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
    z edukacja programów edukacyjnych,
  • prowadzenie poradnictwa metodycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
  • współpraca z jednostkami samorządowymi , instytucjami publicznymi, organizacjami  pozarządowymi oraz sektorem prywatnym na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych.