DRUKUJ
2019-09-06

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - mgr inż. Jacek Tomecki

 

e-mail : nz@psse.katowice.pl

 

ZADANIA SEKCJI:

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego prowadzi działalność w zakresie:

 • opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • wydawania uzgodnień do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdowotnych,
 • wydawania zgód w sprawach określonych w § 87 ust. 3, § 132 ust. 2, § 151 ust. 4, § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),kontroli spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych,
 • uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 • wydawania zaświadczeń dla potrzeb uzyskania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

INFORMACJE:

Zwracając się o odbiór odbiór obiektu należy złożyć :

 • podanie zawierające dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, numer telefonu),
 • projekt budowlany zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach lub  rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych,
 • dokumentację powykonawczą (o ile została sporządzona),
 • oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy (w przypadku gdy wydany został dziennik budowy),
 • pozwolenie na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń lub inny dokument wydany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa.


Podczas kontroli należy przedłożyć do wglądu (w zależności od zakresu wykonanych prac):

 • wynik badania wody - Informacja odnośnie laboratoriów dokonujących badań próbek wody przeznaczonej do spożycia znajduje się na stronie internetowej www.higienawody.wsse.katowice.pl w zakładce "Badanie wody Kontakt"
 • pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej lub opinię kominiarską;
 • protokoły pomiarowe instalacji elektrycznej (w tym skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia podstawowego);
 • protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;
 • atesty, aprobaty techniczne na użyte w trakcie prac materiały.