DRUKUJ
2019-09-06

Sekcja Higieny Pracy

Kierownik Sekcji Higieny Pracy - mgr inż. Ewa Brzezińska

 

 

e-mail : hp@psse.katowice.pl

 

Celem działań prowadzonych przez Sekcję Higieny Pracy jest zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.

Działania te realizowane są poprzez:

  • prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym w zakładach pracy,
  • analizę wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
  • ocenę przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy,
  • nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,
  • kontrolę obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących prekursorów kategorii 2 i 3,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie produktów biobójczych,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
  • nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Ponadto Sekcja Higieny Pracy prowadzi postępowania administracyjne w sprawach chorób zawodowych.