DRUKUJ
2019-09-04

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

         Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach zwany dalej „Regulaminem”, określa jej szczegółową organizację  wewnętrzną,
a w szczególności:

 

         1) zasady kierowania;

         2) strukturę organizacyjną;

3) zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

 

§ 2

         Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1)  Powiatowym Inspektorze Sanitarnym – należy przez to rozumieć Państwowego

     Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach;

2)  Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego – należy przez to rozumieć Zastępcę

     Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach;

3)  Powiatowej Stacji – należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarno-

     Epidemiologiczną w Katowicach;

4)  Katowickiej Powiatowej Stacji – należy przez to rozumieć Katowicką Powiatową Stację

     Sanitarno-Epidemiologiczną jako zakład leczniczy Powiatowej Stacji  w rozumieniu art. 2

     ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r.

     poz. 1638 z późn.zm.);

5) ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
     14 marca 1985 r. o Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1261);

Rozdział 2

Zasady kierowania

§ 3

       

 1.  Powiatowa Stacja jest aparatem pomocniczym Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który

              jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji.

 

   2.  Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania przy pomocy:

 

                 1)  Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest jednocześnie Zastępcą

                      Dyrektora Powiatowej Stacji.;

  2)  Głównego Księgowego;

                 3)  Kierowników komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych

                      stanowiskach pracy.

 

3.  Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Powiatowej Stacji w sposób

     zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

   4.  W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastępuje go Zastępca

        Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który przejmuje zadania i kompetencje

        Powiatowego Inspektora Sanitarnego w pełnym zakresie.

5.  W przypadku nieobecności zarówno Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jaki i jego

      Zastępcy, zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Sanitarnego wykonuje

      upoważniony pracownik Powiatowej Stacji, w zakresie określonym w upoważnieniu.

6.  Powiatowa Stacja wykonuje swoje zadania za pomocą zakładu leczniczego w rozumieniu

     art. 2, ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności leczniczej, które nosi nazwę Katowicka Powiatowa

     Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

   7.  Powiatowa Stacja może prowadzić działalność wykraczającą poza działalność podstawową

        polegającą na świadczeniu usług w zakresie profilaktyki zdrowia, a rodzaj usług

        i wysokość opłat pobieranych z tego tytułu określa zarządzenie Dyrektora.

 

§  4

       Do zadań i kompetencji Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy:

 

  1)   sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Powiatową Stację,

        określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w przepisach odrębnych,

        a także zapewnienie współdziałania z jednostkami administracji publicznej i innymi

        podmiotami;

   2) pełnienie w stosunku do pracowników Powiatowej Stacji funkcji pracodawcy
         w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r.,      

          poz. 1666, z późn. zm.);

   3)  kształtowanie i realizacja polityki kadrowej;

   4)  ustanawianie polityki jakości i jej celów;

5) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień, a także innych dokumentów
      w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;

   6)  rozpatrywanie skarg i wniosków;

   7)  udzielanie pracownikom Powiatowej Stacji upoważnień do:

 1. wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz do podpisywania korespondencji w ustalonym zakresie;
 2. wykonywania czynności kontrolnych i do nakładania mandatów karnych.

   8)  udzielanie pracownikom Powiatowej Stacji pełnomocnictw do dokonywania określonych

        czynności prawnych;

 9)  wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i komunikatów;

 10)  sprawowanie nadzoru nad sporządzeniem planu zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej

     Stacji oraz sprawozdania z jego realizacji;

11)  zatwierdzanie rocznych planów szkoleń oraz prowadzenie narad i szkoleń kadry

       kierowniczej;

12)  zawieranie porozumień z innymi organami administracji publicznej;

13)  zawieranie umów cywilno-prawnych; 

14) dysponowanie środkami budżetowymi, przestrzeganie przepisów z zakresu zamówień

       publicznych i finansów publicznych;

15)  sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych;

16)  kierowanie realizacją zadań obronnych;

17) sprawowanie funkcji administratora danych osobowych dla zbiorów przetwarzanych
        w Powiatowej Stacji;

18)  zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji.

 

§ 5

    

 Do zadań i kompetencji Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy:

 

   1)  zastępowanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w czasie jego nieobecności;

2)  wykonywanie obowiązków pracodawcy w czasie nieobecnościPowiatowego Inspektora

     Sanitarnego;  

3)  sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez bezpośrednio mu

     podległe komórki organizacyjne;

  4)  wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie upoważnienia

       udzielonego przez  Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

  5)  przedkładanie Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wniosków w sprawach kadrowych,

       dotyczących pracowników zatrudnionych w bezpośrednio mu podległych komórkach

       organizacyjnych;

6)  reprezentowanie Powiatowej Stacji na zewnątrz podczas nieobecności Powiatowego

     Inspektora Sanitarnego;

   7)  opracowywanie na podstawie informacji przedkładanych przez kierowników komórek

        organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy:

 1. stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanego terenu;
 2. planu zasadniczych przedsięwzięć i sprawozdania z jego wykonania;
 3. zbiorczych sprawozdań i analiz z działalności Powiatowej Stacji;

8)  sprawowanie nadzoru nad opracowywaniemprojektu statutu i regulaminu Powiatowej

     Stacji;

   9) monitorowanie polityki jakości i jej celów;

10)  realizowanie kontroli zarządczej;

11)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

§  6

         Pracą komórek organizacyjnych, kierują kierownicy dozadań których należy

         w szczególności:

1)  kierowanie działalnością podległych im komórek organizacyjnych;

2)  zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych;

3)  ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową i terminową realizację zadań

     przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;

4)  wstępne akceptowanie sposobu załatwienia sprawy, w szczególności projektów

      rozstrzygnięć oraz innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym
      i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

5)  identyfikacja potrzeb szkoleniowych w podległych komórkach organizacyjnych,
      sporządzanie propozycji do planów szkoleń oraz prowadzenie szkoleń podległych

      pracowników;

6)   wnioskowanie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawach pracowników

      zatrudnionych w podległych komórkach organizacyjnych dotyczących:

 1. nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy;
 2. awansowania, wyróżniania, karania;
 3. szkolenia i wyjazdów służbowych;
 4. udzielania urlopów.

7)   sporządzanie projektów zakresów czynności dla podległych pracowników;

8)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników, dyscypliny pracy,

      właściwego wykorzystania czasu pracy i wykonywania obowiązków;

9)  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

10)   opracowywanie planów zasadniczych przedsięwzięć oraz sprawozdań z działalności

     kierowanej komórki organizacyjnej;

11) współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w realizacji zadań
        w sprawach wymagających kompleksowego rozwiązania;

12) przeprowadzanie kontroli w obiektach w ramach sprawowanego zapobiegawczego
        i bieżącego nadzoru sanitarnego;

13) realizowanie ustanowionej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego polityki jakości
        i jej celów;

14)  realizowanie celów i zadań wynikających z kontroli zarządczej;

15)  sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych na zasadach określonych

    w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna

 

§ 7

      1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 

 1. Oddział Nadzoru Sanitarnego, w tym:
  1. Sekcja Epidemiologii;
  2. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
  3. Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska;
  4. Sekcja Higieny Pracy;
  5. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
  6. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w tym:
  1. Sekcja Ekonomiczna;
  2. Sekcja Administracyjna.
 3. Sekcja Oświaty Zdrowotnej;
 4. Samodzielne Stanowiska Pracy:
  1. Radcy Prawnego;
  2. Głównego Księgowego;
  3. do Spraw Pracowniczych i Szkoleń;
   1. Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy orazOchrony Przeciwpożarowej;
 5. Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
 6. Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

2.   W skład Katowickiej Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

         1) Oddział Nadzoru Sanitarnego,

         2) Sekcja do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

3.  Schemat struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji stanowi załącznik Nr 1

     do Regulaminu.

4. Schemat struktury organizacyjnej Katowickiej Powiatowej Stacji stanowi załącznik Nr 2

     do Regulaminu.

5. Wykaz symboli komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Powiatowej Stacji stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.

6.  Działalnością wyszczególnionych komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy, z tym,że Oddziałem Ekonomicznym i Administracyjnym kieruje Główny Księgowy.

 

Rozdział 4

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

i osób na samodzielnych stanowiskach pracy

 

§ 8

 

         Do zadań pracowników Oddziału Nadzoru Sanitarnego należy:

 

   1)   w zakresie Sekcji Epidemiologii:

   a)  koordynacja działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń i chorób

        zakaźnych u ludzi, w tym zakażeń szpitalnych oraz ustalenie priorytetów działań

        Państwowej Inspekcji Sanitarnej w miastach Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie

        w  zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych;

   b) prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością przez lekarzy podejrzeń zachorowań
       i zachorowań na choroby zakaźne oraz dodatnich wyników badań w kierunku

       biologicznych czynników chorobotwórczych przez kierowników laboratoriów;

c) klasyfikacja i rejestracja zgłoszonych przez lekarzy chorób zakaźnych w oparciu
    o definicję chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, a przypadku braku

     takowych definicji, w oparciu o kod ICD-10 i dane z wywiadu epidemiologicznego;

d) prowadzenie rejestru: chorób zakaźnych, dodatnich wyników laboratoryjnych
     i nosicieli niektórych czynników wywołujących choroby zakaźne;

e) prowadzenie nadzoru nad postępowaniem przeciwepidemicznym w miejscu pobytu osób,

    u których podejrzewa się lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną, w  ogniskach chorób

    zakaźnych  oraz  prowadzenie  dochodzeń  i  wywiadów  epidemiologicznych  (zgodnie z

    obowiązującymi regulacjami prawnymi);

f) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych w oparciu o dostępne dokumenty;

g) sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych przewidzianych

    obowiązującym programem szczepień ochronnych na dany rok oraz dokumentacją

    szczepień;

h) prowadzenie magazynu szczepionek oraz obowiązującej dokumentacji;

i) nadzór nad dystrybucją, transportem, przechowywaniem i zużyciem szczepionek;

j) nadzór nad zgłaszalnością oraz prowadzenie rejestru niepożądanych odczynów

    poszczepiennych;

k) sporządzanie wymaganych analiz, meldunków, raportów i sprawozdań;

l)  prowadzenie nadzoru nad raportowaniem przez szpitale występowania zakażeń

    szpitalnych,  drobnoustrojów alarmowych i ognisk epidemicznych;

m) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem badań do celów sanitarno-epidemiologicznych,

     mających na celu wykrywanie zakażeń i chorób zakaźnych;

n) przeprowadzanie kontroli  podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz innych

    osób nie udzielających świadczeń zdrowotnych, podejmujących czynności, w trakcie
    których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, w zakresie zapobiegania

    szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych;;

o) realizowanie powiatowych planów reagowania kryzysowego w zakresie ochrony

    przeciwepidemicznej w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego.

 

2)  w zakresie Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

 

 1.  zatwierdzanie, rejestracja, prowadzenie i aktualizacja ewidencji zakładów produkcji,

    transportu, przechowywania i obrotu żywnością oraz zakładów żywienia zbiorowego;

 1.  bieżący nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania
      i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;
  1.  bieżący nadzór nad jakością zdrowotną żywności;
 2.  bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami

     użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami

    oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;

 1.  bieżący nadzór sanitarny nad suplementami diety wprowadzanymi do obrotu;
 2. pobór prób środków spożywczych, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych

    do  kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych;

 1.  kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy i wywożonej za granicę żywności

    oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

3)  w zakresie Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska:

 

 1. bieżący nadzór sanitarny nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania

            dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, urządzeń do uzdatniania

            wody, wód wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji oraz innych elementów środowiska

            w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;   

 

      b) bieżący nadzór sanitarny nad stanem higienicznym nieruchomości, obiektów
             i urządzeń użyteczności publicznej oraz środków transportu i komunikacji publicznej;

      c)    nadzór sanitarny nad przedsięwzięciami lub działaniami, mogącymi skutkować

             rozprzestrzenianiem chorób, prowadzony w ramach:

         ●   ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

 • ustawy o podmiotach leczniczych,
 • ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i przepisów wykonawczych,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

oraz  przepisów wykonawczych.

 

4)  w zakresie Sekcji Higieny Pracy:

 

 1.  nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie   

powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;

 1.  kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy

w tym w zakresie utrzymywania stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia poniżej wartości dopuszczalnych;

 1.  kontrola przestrzegania przepisów w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin przez

producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby;

     d) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie produktów biobójczych;

     e) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3;

     f) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawowego zakazu wytwarzania,  

     wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;

     g) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie czynników rakotwórczych  i mutagennych

     w środowisku pracy;

     h) nadzór nad warunkami pracy pracowników narażonych na działanie szkodliwych dla  

     zdrowia czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz ochroną zdrowia  

     pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;

     i) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie detergentów;

     j) nadzór nad warunkami pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków  

    cytostatycznych w podmiotach leczniczych;

    k) rozpoznawanie interwencji pracowników na nieprawidłowe warunki higienicznosanitarne w  

    miejscu pracy.

 

5)  w zakresie Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:

 

 a)  bieżący nadzór nad warunkami higieniczno - sanitarnymi

       w    placówkach    oświatowo – wychowawczych,  opiekuńczych oraz  wypoczynku

        i rekreacji dzieci i młodzieży;

 b)  nadzór nad  stanem sanitarnym  żłobków/klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form

      wychowania przedszkolnego;

 c)  nadzór nad  stanem  sanitarnym szkół,  m. in. w zakresie:

●  higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych,

●  warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,

 ●  warunków sanitarnych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

d)  ocena mebli edukacyjnych;

e)  kontrola  realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin;

f)  ocena warunków sanitarnych internatów, domów dziecka oraz placówek  opiekuńczo- 

      wychowawczych lub pomocy społecznej;

g)  nadzór nad  stanem  sanitarnym szkół  wyższych;

h)  ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

6)   w zakresie Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 

 1.  opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  
 2.  uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco

    oddziaływać na środowisko pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

 1.  wydawanie opinii w sprawie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

    i   jego zakresu w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

    środowisko;

 1.  uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów

    budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

 1.  uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;
 2.  przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w trakcie budowy.

 

7)   rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji;

8)   prowadzenie kontroli sanitarnych w ramach działań problemowych, doraźnych oraz

      w związku z rozpatrywaniem interwencji;

9)   prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w administracji;

10)  realizowanie postanowień zawartych w dokumentach systemu jakości;

11)  realizowanie celów i zadań wynikających z kontroli zarządczej.

 

 

§ 9

 

 

Do zadań pracowników Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy:

 

1)  w zakresie Sekcji Ekonomicznej:

 

 1. wykonywanie zadań dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
 2. realizacja operacji budżetowych;
 3. przygotowywanie i dokonywanie wypłat  należności ze stosunku pracy pracowników

         Powiatowej Stacji;

 1. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem ZUS;
 2. prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z podatkiem dochodowym;
 3. prowadzenie kasy;
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych w zakresie zatrudnienia
           i funduszu płac.

 

2)  w zakresie Sekcji Administracyjnej:

 

 1.  przestrzeganie prawidłowej realizacji wydatków zgodnie z przepisami ustawy
         o zamówieniach publicznych;
  1.   zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości poprzez właściwą konserwację
   i remonty instalacji, urządzeń i sprzętów;
  2.   utrzymanie budynku w należytej czystości i porządku;
  3.   prowadzenie archiwum;
  4.   prowadzenie sekretariatu i obsługa kancelaryjna Powiatowej Stacji;
  5.   zapewnienie transportu dla potrzeb Powiatowej Stacji i prowadzenie dokumentacji

     w tym zakresie;

 1.  opracowywanie zapotrzebowania na materiały i wyposażenie wg potrzeb komórek

    organizacyjnych;

 1.  prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i nietrwałych oraz ewidencji wyposażenia;
 2.  pobieranie i wydawanie bloczków mandatowych;
 3.  przeprowadzanie spisu z natury majątku Powiatowej Stacji;
 4.  zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego nieruchomości;
 5.  prowadzenie gospodarki magazynowej.
 6.  zapewnienie sprawnego i wydajnego działania sieci informatycznych: WAN/LAN/WLAN/ VPN;
 7.  administrowanie stroną internetową Powiatowej Stacji;

o) administrowanie lokalną bazą danych;

p) wdrażanie nowych systemów, programów informatycznych oraz występowanie z wnioskami

    o ich usprawnienie;  

q) obsługa poczty elektronicznej;

 r) przeglądy oprogramowania i zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego;

s)zapewnienie poufności i bezpieczeństwa zasobów informatycznych;

 t) okresowa konserwacja sprzętu informatycznego.

 

§ 10

 

 

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej należy:

 

1)  wdrażanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich
      i lokalnych programów prozdrowotnych,

2) udzielanie pomocy metodycznej, merytorycznej i organizacyjnej w prowadzeniu działalności

    prozdrowotnej placówkom nauczania i wychowania oraz  podmiotom leczniczym,

3)  organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
     z realizacją programów edukacyjnych,

4)   prowadzenie poradnictwa metodycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

5)  współpraca w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z jednostkami samorządowymi,

      instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym,

6)  dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych.

 

§ 11

 

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Pracowniczych i Szkoleń należy:

 

1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Powiatowej Stacji;

2) prowadzenie akt osobowych oraz komputerowej bazy danych;

3) sporządzanie analiz, zestawień statystycznych i sprawozdań w zakresie spraw pracowniczych;

4) opracowywanie projektu statutu i regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji oraz wpisu

    do   rejestru podmiotów leczniczych;

5) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

6) prowadzenie rejestru zarządzeń;

7) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;

8) prowadzenie rejestrów i ewidencji spraw pracowniczych;

9) kontrola dyscypliny pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy.

 

 

§ 12

 

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:

 

1) prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) opracowywanie rocznych planów dochodów i wydatków, tabel kalkulacyjnych, analiz oraz

     ich zmian i korekt;

4) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz analiz;

5) realizacja kontroli w zakresie operacji finansowych i gospodarczych zgodnie
    z standardami kontroli zarządczej.

 

 

§ 13

 

 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Radcy Prawnego należy:

 

1) obsługa prawna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie postępowania administracyjnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia;

2) doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji;

3) obsługa prawna Powiatowej Stacji jako  podmiotu leczniczego w zakresie: spraw majątkowych, organizacyjnych i pracowniczych wraz z zastępstwem procesowym,
w trybie wynikającym z przepisów o radcach prawnych;

4) szkolenie w zakresie prawa pracowników Powiatowej Stacji;

5) nadzór nad prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w zakresie grzywien w celu przymuszenia i kosztów egzekucyjnych nałożonych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

6) opiniowanie pod względem formalno-prawnym decyzji, postanowień i umów cywilno-prawnych;

7) sporządzanie opinii prawnych.

 

 

§  14

 

     

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny

      Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy:

 

1) systematyczna kontrola warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów

    bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Powiatowej Stacji;

2) prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, i w pracy

    oraz chorobami zawodowymi pracowników Powiatowej Stacji;

3) organizacja szkoleń  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony

     przeciwpożarowej;

4) prowadzenie oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy Powiatowej Stacji;

5) sporządzanie skierowań dla pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne;

 

 

 

6) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu

    bezpieczeństwa i higieny pracy  i ochrony przeciwpożarowej zawierających propozycje

    przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom

    życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

7) udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planu poprawy warunków bezpieczeństwa
    i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej Powiatowej Stacji.

 

 

§ 15.

 

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych należy:

 

1) wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej w zakresie:

      a. działania obrony cywilnej w Powiatowej Stacji;

      b.  przygotowania do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;

      c.  przygotowania do realizacji zadań obronnych;

2) planowanie i dokumentowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej, zadań obronnych
     i reagowania w sytuacjach kryzysowych;

3) szkolenie  pracowników z zakresu powszechnej obrony ludności;

4) kierowanie całością czynności związanych z gromadzeniem, przechowywaniem
     i konserwacją sprzętu obrony cywilnej będącego na wyposażeniu Powiatowej Stacji;

 5) współdziałanie z administracją samorządową, rządową i innymi instytucjami w sprawach

      dotyczących obrony cywilnej, zadań obronnych i kryzysowych.

 

 

§ 16

 

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 

1) zapewnienie ochrony  informacji niejawnych;

2) zapewnienie ochrony fizycznej dokumentów objętych tajemnicą służbową Powiatowej Stacji;

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych

     informacji;

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

5) opracowywanie planu ochrony dokumentów objętych tajemnicą służbową Powiatowej Stacji

     i nadzorowanie jego realizacji;

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) ocena wiarygodności osób, którym mają być powierzone dokumenty zawierające informacje

     niejawne.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

 

Zmiany Regulaminu  następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.    

 

§ 18

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2018 r.